1.4.3.1.png

 

       - ข้าราชการ 4 ราย    (ว่าง 1 ตำแหน่ง)

 

              sirilak pho

     

 

 

นางสาวศิริลักษณ์ ธรรมประไพ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9856

 siri em

       supalak pho       

 

 

นางสาวสุภาลักษณ์ ณ เชียงใหม่

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9853

supalak em  

             
supak  

 

 

นางสาวสุภัค  อัศววิทยานันท์
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9853

 supak email

  pornsuda pho65  

 างสาวพรสุดา ชัยฤทธิ์

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9853

chacho


1.4.2.2.png
 
patchakul_new.jpg  

 

นายภัฏชกุล มีเดช

นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 08 1663 0673

chacho

 

   noppadon_new.jpg  

 

นายนพดล วิเชียรวรรณ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 105

โทรศัพท์มือถือ : 09 9138 1041

chacho