cpd 7

rungnapa 2

นางรุ่งนภา  สุวรรณสุข
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา :   
หมายเลขโทรศัพท์ :  063 5159853

jirawat pho

นายจิรวัฒน์ ไชยพุทธ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต/การคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ : 092 2654725
jirawat em 


supalak pho

นางสาวสุภาลักษณ์ คูหา
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : บัญชีบัญฑิต/บัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 7505013
supalak em

 

 

viparat pho

นางวิภารัตน์  รัตนพันธ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต
หมายเลขโทรศัพท์ : 093 5747062
chachopatchakul pho

นายภัฏชกุล มีเดช
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า
วุฒิการศึกษา/สาขา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต/เคมี
หมายเลขโทรศัพท์ : 081 6630673

patchakul em