cpd 6

somsri pho

นางสมศรี คนมั่น
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : เศรษฐศาสตรบัณฑิต/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 089 4443571
somsri email


rungnapa pho

นางสาวรุ่งนะภา กลัดเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/การจัดการทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์ : 086 6029488
rungnapa email


tipaporn pho

นางสาวทิพาภรณ์ เพียซ้าย
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/การตลาด
หมายเลขโทรศัพท์ : 087 6768912
tipaporn email


montakan

 นางมนต์ธกานต์  วงค์สุรินทร์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
วุฒิการศึกษา/สาขา :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต /บริหารธุรกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0982655064

montakan email


doungporn pho

นางสาวดวงพร นิยมศักดิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/การจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 080 6399230
dongporn emwanwisa pho

นางสาววันวิสา ทองใบ
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์
วุฒิการศึกษา/สาขา : บริหารธุรกิจบัณฑิต/การบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์ : 098 5309759
wawisa em