1.4.4.1.png

 

 

    -  ข้าราชการ 3  ราย  (ว่าง 1 ตำแหน่ง) 

 

 -    ว่าง  - 

     

- ว่าง -

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา

การบริหารการจัดการสหกรณ์

โทรศัพท์ :  - 

โทรศัพท์มือถือ :  - 

 

       tipaporn pho       

นางสาวทิพาภรณ์ เพียซ้าย

นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญกา

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 104

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9855

tipaporn email

  

 

             
sirilak pho65  

นางสาวศิริลักษณ์ แสนทวีสุข

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติกา

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 104

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9855

chacho

  ว่าง    

  ว่าง 

นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติกา

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 104

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9855

chacho


1.4.2.2.png
 
S__93913220.jpg  

 

นางสาวดวงพร นิยมศักดิ์

นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 104

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9855

dongporn em

   S__93913218.jpg  

 

นางสาววันวิสา พลอยทับทิม
นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์ : 0 3851 1243 ต่อ 104

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9855

chacho