1.4.8.1.png 

                - ข้าราชการ 1 ราย (ว่าง 1 อัตรา) 

 

  rungnapa pho 

       นางสาวรุ่งนะภา กลัดเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9850

rungnapa email

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 ดูแล และรับผิดชอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 23 แห่ง ดังนี้                             

1. สหกร์ณการเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด

2. สหกร์ณการเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด

3. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด

4. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด

5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด

6. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด

7. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด

8. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด

9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทรัพย์ทวีบ้านห้วยหิน จำกัด

10. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคู้ยายหมี

11. กลุ่มเกษตรกรทำสวนลาดกระทิง

 

1. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด

3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด

4. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

5. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกฯ จำกัด

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด

8. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน 

9. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยาว

10. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน

11. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน

12. กลุ่มเกษตรกรทำไรหนองแหน


 

       blank.png  

 
ตำแหน่ง : 
วุฒิการศึกษา/สาขา : 
หมายเลขโทรศัพท์ :  
chacho

     

ดูแล และรับผิดชอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง ดังนี้                             

1. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด

3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด

4. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

5. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกฯ จำกัด

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด

8. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน 

9. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยาว

10. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน

11. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน

12. กลุ่มเกษตรกรทำไรหนองแหน

 


 

         

 

     

 ดูแล และรับผิดชอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 12 แห่ง ดังนี้                             

 

1. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด

2. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด

3. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด

4. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

5. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกฯ จำกัด

7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด

8. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน 

9. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยาว

10. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน

11. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน

12. กลุ่มเกษตรกรทำไรหนองแหน