1.4.9.1.png

 

                       - ข้าราชการ  1 ราย

 

jirawat pho

         นายจิรวัฒน์ ไชยพุทธ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

โทรศัพท์มือถือ : 06 3515 9854

jirawat em   

 

 

    

 ดูแล และรับผิดชอบ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 5 แห่ง ดังนี้                                    

1. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด

2. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด (1) จำกัด

3. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด

4. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ จำกัด

5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา