แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ

    รายการ รายการบุคลากรภาครัฐ

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนงาน พื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการแนะนำส่งเสริมและกำกับ

        กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์)

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)

            กิจกรรมรอง  ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPS)

                                 - ประชาสัมพันธ์ 

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ดีเด่น          

            กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอง คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกร(กลางปี)         

            กิจกรรมรอง การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอง โครงการจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง (จกบ.)

             กิจกรรมรอง ยกระดับชั้นสหกรณ์

             กิจกรรมรอง เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์

             กิจกรรมรอง โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

                            และติดตามหนี้ค้างชำระเงินอื่นของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

             กิจกรรมรอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 4

             กิจกรรมรอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

             กิจกรรมรอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

             กิจกรรมรอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

             กิจกรรมรอง กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

            กิจกรรมรอง  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ใหม่!

 

แผนงานบูรณาการ 

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร

     โครงการ พัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์

              กิจกรรมรอง พัฒนาความเข้มแข็งเพื่อยกระดับชั้นสหกรณ์ ใหม่!    

 

     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสิค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสิค้าเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง ขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรโดยกลไกลสหกรณ์

                  กิจกรรมที่ 1 พัฒนาการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์การเกษตรระดับอำเภอ ใหม่!    

 

แผนงานยุทธศาสตร์ (Agenda)

แผนงาน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก  การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เขาหินซ้อน)

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมการสหกรณ์ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ตชด.)

              กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ )

แนวทางที่ 1 : สร้างความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

             กิจกรรมรอง โครงการ 1 สหกรณ์การเกษตร 1 หอการค้า

             กิจกรรมรอง พัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ

แนวทางที่ 2 : ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีบทบาทขับเคลื่อนนโยบายรัฐ/ ยกกระดาษ A4)

            กิจกรรมรอง ระบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

            กิจกรรมรอง สนับสนุนศูนย์เรียนรู้กาารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (3 แห่ง)  (ฉบับปรับปรุง)

            กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (11 ศูนย์)  (ฉบับปรับปรุง)

แนวทางที่ 3 :  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้า/สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร

            กิจกรรมรอง เกษตรทฤษฎีใหม่  (ฉบับปรับปรุง)

            กิจกรรมรอง พัฒนากลุ่มอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มในสังกัดสถาบันเกษตรกร