แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (ฉบับปรับปรุง)   

                                1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   ||   รายบุคคล  1 ,  3  , ,  5

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ||   รายบุคคล  , 2 , 3

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ||   รายบุคคล 1 , 2

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    ||   รายบุคคล 1

                                2) ประชาสัมพันธ์

                                3) งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์   

                                 4) การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

                                5) มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

                                6) มาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

                                7) การจัดเก็บปริมาณธุรกิจ / ริมาณธุรกิจรายกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

                                8) การจัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ 

                                9) การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์

                              10) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

                                   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                              11รายจ่ายเพื่อการลงทุนสำหรับครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

                              12) โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

                              13) แผนพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน) ยกเลิกแผน!

 

       กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

           กิจกรรมรอง  รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงาน เสริมสร้างพลังงานสังคม

     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (เฉพาะรายการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์)

               กิจกรรมรอง  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับปรับปรุง)

               กิจกรรมรอง  ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) (ฉบับปรับปรุง)

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน (ฉบับปรับปรุง)

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี (ฉบับปรับปรุง)

               กิจกรรมรอง  ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ฉบับปรับปรุง)

แผนงาน เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

     โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

 

แผนงาน พัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร

     โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

              กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  [15-05-63

 


 

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

     โครงการ ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

          กิจกรรมหลัก การพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

              กิจกรรมรอง ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

 

แผนงานบูรณาการอื่น

             โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่