แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (20-10-63)

แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอ รายจ่ายเพื่อการลงทุนครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง (10-11-63)