แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (20-10-63)

แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอ รายจ่ายเพื่อการลงทุนครุภัณฑ์ยานพหนะและขนส่ง (10-11-63)

            กิจกรรมรอง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  (04-12-63)

            กิจกรรมรอง มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  (05-01-64)

            กิจกรรมรอง งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ (06-01-64)

                                  - ตรวจการสหกรณ์ (ปรับปรุง 27-01-64)

                                  - แก้ไขข้อบกพร่องสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (จกบ.)

                                 - การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                 - สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (อยู่ระหว่างรอคู่มือจากกรมฯ)

            กิจกรรมรอง  ประชาสัมพันธ์ (07-01-64)

            กิจกรรมรอง   การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและบัญชี (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   การจัดเก็บปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (08-01-64)           

            กิจกรรมรอง   การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   การจัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (จัดจ้างที่ปรึกษาพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ (08-01-64)

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อยกระดับการผลิตผักและผลไม้คุณภาพตามมาตรฐาน (08-01-64)

             กิจกรรมรอง   ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (08-01-64)

             กิจกรรมรอง   ระบบตลาดนำการผลิต (08-01-64)

             กิจกรรมรอง   กิจกรรมรวบรวมข้าวเปลือกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (08-01-64)

             กิจกรรมรอง   โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (08-01-64)

             กิจกรรมรอง   โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มมาร์เก็ตสหกรณ์ (11-01-64)

             กิจกรรมรอง   โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (13-01-64)

            กิจกรรมรอง   โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ปีที่ 5 (13-01-64)

            กิจกรรมรอง  การให้ความเห็นชอบในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ (13-01-64)

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ CPS (18-01-64)

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม  

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงาน เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

     โครงการ ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก ช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

               กิจกรรมรอง  ลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (13-01-64)

 

ผนงาน เสริมสร้างพลังทางสังคม

     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (18-01-64)

                                  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

                                  ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน 

                                 การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น) 

                                  ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                                  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

                                 ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

แผนงาน การเกษตรสร้างมูลค่า

     โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทำการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า

          กิจกรรมหลัก สนับสนุนให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรส่งเสริมสมาชิกทำการเกษตรปลอดภัย

               กิจกรรมรอง  พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (20-01-64)

 

แผนงานบูรณาการ

แผนงาน พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

     โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบายรัฐ

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (คทช.)  (20-01-64)

     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

                กิจกรรมที่ 1 เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตรในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (31-05-64)

                กิจกรรมที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับอำเภอ (31-05-64)

     โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

                กิจกรรมที่ 3 พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (31-05-64)

แผนงานอื่น

            กิจกรรมรอง  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (13-01-64)

 


ผลปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ Download
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  iconPDF.png