แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ (ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน)

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

 

 แผนงาน ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างการเติบโตจากภายใน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

        กิจกรรมหลัก  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (รายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

 

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (พัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและธรรมภิบาล

                            ในการบริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร)   

                                1) กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    ||   รายบุคคล 1 ,  2  ,  3  ,  4  ,  5

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ||   รายบุคคล 1 , 2

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    ||   รายบุคคล 1 , 2

                                     - - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    ||   รายบุคคล 1

                                2) ประชาสัมพันธ์

                                3) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและสร้างความเข้าใจในแนวทางการแก้ปัญหาระดับพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกัน

                                  แก้ไขปัญหาของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

                                4) การแก้ไขปัญหาเชิงลึกของระบบการบริหารการจัดการและธรรมภิบาลในการบริหาร

                               5) พัฒนาและกำกับการดำเนินงานของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (สก. 65 แห่ง/ 21 แห่ง)

            กิจกรรมรอง  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

           กิจกรรมรอง  การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

           กิจกรรมรอง  สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด

           กิจกรรมรอง  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา/ประชาชนทั่วไป (7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562)

           กิจกรรมรอง  การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานยุทธศาสตร์ 

แผนงา ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  

    โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

        กิจกรรมหลัก  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง  พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            กิจกรรมรอง ประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมความรู้ด้านการสหกรณ์แก่กลุ่มชาวบ้าน

          กิจกรรมรอง ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  (ปรับแผน)

            กิจกรรมรอง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

แผนงานบูรณาการ 

แผนงาน การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  

    โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

        กิจกรรมหลัก  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร/กลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอง  การพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (เพื่อพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ตามแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอ)

            กิจกรรมรอง  พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  

    โครงการ พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

        กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

            กิจกรรมรอง  พัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ  

    โครงการ ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

        กิจกรรมหลัก  สนับสนุนการดำเนินการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในรูปแบบสหกรณ์

            กิจกรรมรอง  ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

    โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

        กิจกรรมหลัก  พัฒนาสมาชิกสหกรณ์เป็นสมาชิกปราดเปรื่อง (Snart Member)

            กิจกรรมรอง  พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

    โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

        กิจกรรมหลัก  สนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

            กิจกรรมรอง  ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

  

    โครงการ เกษตรกรรมยั่งยืน 

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

            กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

 

              กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม (แผนบูรณาการ)

                  ||   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    ||   กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ||    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3   ||    กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4   ||