plan65.png

 

แผนงานพื้นฐาน (Function)

แผนงาน บุคลากรภาครัฐ 

    รายการ ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 

        กิจกรรมหลัก  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์ (ค่าใช้จ่ายพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน)

            กิจกรรมรอง บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์  (14-10-64)

แผนงาน พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

    ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ 

        กิจกรรมหลัก  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

            กิจกรรมรอง รายจ่ายเพื่อการลงทุน และรายจ่ายเพื่อการลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบลงทุน) (14-10-64)

            กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (CPS) (25-11-64) (ครั้งที่ 1 : 3 เดือน)

                                   - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม  

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1   

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2   

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 

           กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ (CPS) (09-03-65)  (ครั้งที่ 2 : ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

                                    - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์  ภาพรวม  ครั้งที่ 2

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1    ครั้งที่ 2

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2    ครั้งที่ 2

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3    ครั้งที่ 2

                                     - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4    ครั้งที่ 2

          กิจกรรมรอง   การจัดเก็บปริมาณธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (25-11-64)    

           กิจกรรมรอง   การใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์การตลาด/สิ่งก่อสร้าง ที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ (25-11-64)

          กิจกรรมรอง   โครงการยกระดับชั้นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ครั้งที่ 1 (25-11-64)

            กิจกรรมรอง    โครงการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (09-03-65)

           กิจกรรมรอง  การให้ความเห็นชอบในการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปีของสหกรณ์ (25-11-64)

           กิจกรรมรอง  การแนะนำ ส่งเสริมการจัดทำบัญชี และงบการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (25-11-64)

           กิจกรรมรอง  โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) (24-12-64)

           กิจกรรมรอง  มาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (02-02-65)

           กิจกรรมรอง  การชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (02-02-65)

        กิจกรรมรอง  งานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ (10-02-65)

                                 - การแก้ไขปัญหาในการดำเนินกิจการ การบริหารงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

                                 - ตรวจการสหกรณ์

                                 - แนะนำ ส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

            กิจกรรมรอง  การจัดเก็บข้อมูลการฝากเงินและการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ (10-02-65)

           กิจกรรมรอง  การจัดเก็บข้อมูลอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (10-02-65)

           กิจกรรมรอง  การจัดทำฐานข้อมูลด้านการเงินและการบัญชี (10-02-65)

           กิจกรรมรอง ผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปี (10-02-65)

           กิจกรรมรองการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการใช้บริการ/ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร(10-02-65)

           กิจกรรมรองสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหา

                             เชิงบูรณาการแบบมีส่นวร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม(10-02-65)

           กิจกรรมรอง  ระบบตลาดนำการผลิต (10-02-65)

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ (08-03-65)

            กิจกรรมรอง   ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร (21-04-65)

 

 

แผนงานยุทธศาสตร์

ผนงาน เสริมสร้างพลังทางสังคม

     โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ครั้งที่ 1 : 3 เดือน)

                                 1. เฉพาะรายการเงินอุดหนุนเพื่อจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์)  (20-10-64)

                                2. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)(25-11-64)

                                 3. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (25-11-64)

 

               กิจกรรมรอง  ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  (ครั้งที่ 2 : ต.ค. 64 - ก.ย. 65)

                               1. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (07-02-65) 

                                2. ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (07-02-65)

                                3. คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (07-02-65)

                                4. ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (07-02-65)

                                5. ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน (ยกเลิการจัดโครงการฯ ตามหนังสือ กษ 1111/492 ลว 10 ก.พ. 65)

                                6. ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด - กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3)(09-03-65)

 

ผนงาน เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

     โครงการ พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

          กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร

             กิจกรรมรอง  นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร (11-01-65)

 

ผนงาน การเกษตรสร้างมูลค่า

     โครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง  พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรของสมาชิกสหกรณ์และกลุุ่มเกษตรกรสู่มาตรฐาน GAP (10-02-65)

     โครงการ พัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง  พัฒนาศักยภาพสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (08-04-65)

 

               

แผนงานบูรณาการ

ผนงาน พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

     โครงการ ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร

          กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินตามนโยบาลรัฐบาล

             กิจกรรมรอง  ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (10-02-65)

     โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร

          กิจกรรมหลัก พัฒนากลไกการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

             กิจกรรมรอง ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (10-02-65)

 

แผนงานอื่น

          กิจกรรมรอง โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (29-12-64)

          กิจกรรมรอง  เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (25-11-64)

          กิจกรรมรอง  เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด (25-11-64)

 


report65.png

 

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ Download
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 iconPDF.png

 


ผลปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ Download
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 iconPDF.png
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 iconPDF.png