ที่อยู่ : สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามคคี จำกัด

                                                485 ม. 15 ต.ท่ากระดาน

                                                อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

                                                24160

                                โทรศัพท์ : 038 - 511 -243 (สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา)

                                                                        087 - 147 - 6634 (กลุ่มอาชีพบ้านนายาวสามัคคี)

                                                081 - 454 - 8534 (สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี)

                                   E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.