รายละเอียดแนบท้าย คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ฉช 7/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์  (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจกรรมและฐานะการเงิน ทุกสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา)

       1. นางสาวทวีวรรณ อุพิณ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       2. นางสาวขวัญตา บุญงาม     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       3. นางสาวรพีพร    ตันประภาส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   

 


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายสุรัตน์   ธวัชสานนท์            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาทพุทธโสธร จำกัด
    5. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด
    7. สหกรณ์บ้านมั่นคงบ้านใหม่สัมปทวนใน จำกัด
    8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ฉะเชิงเทรา จำกัด 
    9. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด 
  10. สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด  
  11. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด  
  12. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 จำกัด   
  13. สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด
  14. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคตะวันออก จำกัด  


 

2) นายชัยธนันท์      วุฒิเรืองโรจน์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
    1. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
    4. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด    
    5. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
    7. สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด
    8. สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด  
    9. สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด
  10. สหกรณ์เคหสถานมารดามั่นคง จำกัด  
  11. สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด

 

3) นายชรินทร์    ไตรรัตน์วัฒนา       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์แท๊กซ์ จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด 
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด 
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด 
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด   
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด
  11. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  14สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด