4) นายธนพัฒน์  คำสอน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉะเชิงเทรา จำกัด 
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด  
    3. ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด  
    4สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด  
    5ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
    6. สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด    
    7. สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด 
    8สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด  
    9. สหกรณ์บ้านมั่นคงแสมขาว จำกัด  
  10. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด   
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โทร. 0 3851 1243  (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นางจินตนา  ฟุ้งเฟื่อง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    1. สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด
    2. สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด 
    3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด  
    4. สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแปดริ้ว จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด

 

2) นายนพณพัชร  ปันจุติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
    1. สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด 
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด

 

2) นางสาวอาริยา  หารบัวคำ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด