กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายจักรพรรดิ์  ศรีประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด 
    2. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด
    3. สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด
    4. สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด
    6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จำกัด
    7. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด
    8. สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด

 

2) นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
   1. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด
   2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
   3. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด
   4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด
   5. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
   6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด
   7. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายสุชิน    กลิ่นแก้ว    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด
    2. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด(1) จำกัด
    3. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด