รายละเอียดแนบท้าย คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ ฉช 7/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เรื่อง มอบหมายผู้ตรวจการสหกรณ์ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์

 

กลุ่มตรวจการสหกรณ์  (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจกรรมและฐานะการเงิน ทุกสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา)

       1. นางสาวทวีวรรณ อุพิณ  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       2. นางสาวขวัญตา บุญงาม     นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
       3. นางสาวรพีพร    ตันประภาส นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ   

 


กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายสุรัตน์   ธวัชสานนท์            นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาทพุทธโสธร จำกัด
    5. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด
    7. สหกรณ์บ้านมั่นคงบ้านใหม่สัมปทวนใน จำกัด
    8. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ฉะเชิงเทรา จำกัด 
    9. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด 
  10. สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด  
  11. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด  
  12. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 จำกัด   
  13. สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด
  14. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคตะวันออก จำกัด  


 

2) นายชัยธนันท์      วุฒิเรืองโรจน์      เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน
    1. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
    4. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด    
    5. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
    7. สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด
    8. สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด  
    9. สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด
  10. สหกรณ์เคหสถานมารดามั่นคง จำกัด  
  11. สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด

 

3) นายชรินทร์    ไตรรัตน์วัฒนา       นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์แท๊กซ์ จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด 
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด 
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด 
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด   
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด
  11. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  14สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด

          


 

4) นายธนพัฒน์  คำสอน  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉะเชิงเทรา จำกัด 
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด  
    3. ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด  
    4สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด  
    5ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
    6. สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด    
    7. สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด 
    8สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด  
    9. สหกรณ์บ้านมั่นคงแสมขาว จำกัด  
  10. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด   
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  โทร. 0 3851 1243  (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นางจินตนา  ฟุ้งเฟื่อง  นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
    1. สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด
    2. สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด 
    3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด  
    4. สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด
    5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแปดริ้ว จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด

 

2) นายนพณพัชร  ปันจุติ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
    1. สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด 
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด

 

2) นางสาวอาริยา  หารบัวคำ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
    2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด

 


 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายจักรพรรดิ์  ศรีประเสริฐ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด 
    2. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด
    3. สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด
    4. สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด
    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด
    6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จำกัด
    7. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด
    8. สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด

 

2) นายธรรมศักดิ์  พลอยเพ็ชร์  เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส 
   1. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด
   2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
   3. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด
   4. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด
   5. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
   6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด
   7. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 (รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน ดังต่อไปนี้)

1) นายสุชิน    กลิ่นแก้ว    นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด
    2. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด(1) จำกัด
    3. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด

    


 

นักการเงินของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา(รับผิดชอบตรวจการ ตรวจสอบกิจการ

และฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ร่วมกับผู้ตรวจการสหกรณ์จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ดังต่อไปนี้)

1) นางสาวศศิวิมล  ธรรมกิรติ   นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ  
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด 
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด    
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิ อิเล็คทริค จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์แท๊กซ์ จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด  
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด  
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนี่ยนเขตบางปะกง จำกัด 
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
  14. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
  15. สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

 

2) นางสาวสุภาลักษณ์  คูหา  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด  
    2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
    3. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด 
    4. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด
    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด
    6. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด      
    7. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด
    8. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
    9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด 
  10. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด