2.3.png

  

                                                        

                                                                ผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

                                                            สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

                                                                       โทร. 0 3851 2466

     
   
      สายที่ 1  : ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   
         

  1.ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญาภัทร ลี้หยง 

      โทรศัพท์ : 08 7251 1205

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

 

 2.ชื่อ-สกุล : นายสมพร ใหม่เอี่ยม

      โทรศัพท์ : 09 606 6908

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 3.ชื่อ-สกุล : นางสาวกัญญารัตน์ รัตนชูวงศ์

      โทรศัพท์ : 08 9414 1495

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 4.ชื่อ-สกุล : นางสาวสุภาวดี เกิดโสภา

      โทรศัพท์ : 09 2563 2916

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 5.ชื่อ-สกุล : นางสาวนัฐชฎาภรณ์ ศรีกระษร

      โทรศัพท์ : 06 4630 0704

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 6.ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐณิชา ชำนาญเขา

      โทรศัพท์ : 06 2806 8889

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 7.ชื่อ-สกุล : นางสาวเมธาพร สุณาวงษ์

      โทรศัพท์ : 08 9606 4271

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

 

 

 

 สหกรณ์ 

    1. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด

    2. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด

    3. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด

    4. สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด

    5. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

    6. สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด

    7. สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด

    8. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเชาหินซ้อน จำกัด

    9.สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด

  10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด

  11. สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด

  12. สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด

  13. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด

  14. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด

  15. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด

  16. ชุมนุมสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออก จำกัด

  17. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

  18. สหกรณ์ออมทรัพย์ ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักท์ส จำกัด

  19. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด

  20. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 จำกัด

  21. สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด

  22. สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด

  23. สหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

  24. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด

  25. สหกรณ์บ้านมั่นคงแสมขาว จำกัด

กลุ่มเกษตรกร

    1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางขนาก

    2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าไข่

    3. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา

    4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแหน

    5. กลุ่มเกษตรกรทำสวนสาดกระทิง

ภาคเอกชน

    1. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด

    2. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

    3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด

    4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด

    5. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอนร์เท็กซ์ จำกัด

    6. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด

    7. สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด

    8. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด

    9. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด

  10. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด

   
   สายที่ 1.1  : ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ 
   
 

  1.ชื่อ-สกุล : นางสาวกุลจิรา ปรีเจริญ

      โทรศัพท์ : 06 2450 2381

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 2.ชื่อ-สกุล : นางกมลรัตน์ เมรุมาศ

      โทรศัพท์ : 08 4656 7763

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 3.ชื่อ-สกุล : นางสาววิสสุตา ปะอิกูล

      โทรศัพท์ : 08 8612 3951

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

สหกรณ์ 

    1. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด

    2. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคตะวันออก จำกัด

    3. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด (1) จำกัด

    4. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด

    5. สหกรณ์บริการตลาดบางปะกง จำกัด

กลุ่มเกษตรกร

    1. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนเกาะกา

    2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน

    3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตส์น้ำบางปะกง

 

 

 

 

 

 

    
สายที่ 2  : ผู้สอบบัญชีสหกรณ์   
     
 

 1.ชื่อ-สกุล : นางวาสนา แผนทำลา 

      โทรศัพท์ : 08 9897 4214

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

    

 2.ชื่อ-สกุล : นางดวงพร ฤทธิเรือง

      โทรศัพท์ : 06 1532 9049

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 3.ชื่อ-สกุล : นางสาวสุมาลี หวังเกษม

      โทรศัพท์ : 08 9932 3715

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 4.ชื่อ-สกุล : นางสาวโยทะกา สว่างทิตย์

      โทรศัพท์ : 08 7569 3575

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 5.ชื่อ-สกุล : นางสาวอำภร ภิรมย์เรือง

      โทรศัพท์ : 08 9241 4317

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 6.ชื่อ-สกุล : นางมาลินี ชนะนิมิตร

      โทรศัพท์ : 08 7147 1120

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 7.ชื่อ-สกุล : นางสาวปติญญา อุ่นแก้ว

      โทรศัพท์ : 08 6345 0037

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 8.ชื่อ-สกุล : นางสาวภัสรา วงศ์สุรินทร์

      โทรศัพท์ : 08 9606 4271

      โทรสาร : 0 3851 59111

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

 

 

 

 สหกรณ์

   1. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

   2. สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด

   3. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด

   4. สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด

   5. สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด

   6. สกหรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด

   7. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ฉะเชิงเทรา จำกัด

   8. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแปดริ้ว จำกัด

   9. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด

 10. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแปดริ้ว จำกัด

 11. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด

 12. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด

 13. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด

 14. ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด

 15. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรทรัพย์ทวีบ้านห้วนหิน จำกัด

 16. สหกรณ์บ้านมั่นคงบ้านใหม่สัมปทวนใน จำกัด

 17. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด

 18. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด

 19. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด

 20 สหกรณ์ออมทรัพย์ ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต จำกัด

 21. สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด

 22. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด

 23. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด

 24. สหกรณ์เคหสถานมารดามั่นคง จำกัด

กลุ่มเกษตรกร

   1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองเขื่อน

   2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหมอนทอง

   3. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน

   4. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน

   5. กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่

   6. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคู้ยายหมี

   7. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยายว

   8. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ

ภาคเอกชน

   1. สหกรณ์ออมทรัพย์สหยูเนีย่น เขตบางปะกง จำกัด

   2. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด

   3. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด

   4. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉะเชิงเทรา จำกัด

   5. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จกัด

   6. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชกุเกตเวย์ จำกัด

   7. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิอีเล็กทริค จำกัด

   8. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จำกัด 

   9. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด

 

 


ข้อมูล : สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา