รายชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

โทร. 0-3851-2466

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวอุมาพร  เจริญราช
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉะเชิงเทรา จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด
  6. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทราจำกัด
  8. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด
  11. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด
  12. สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด
  13. สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวอำภร  ภิรมย์เรือง
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองเขื่อน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนเกาะกา