ผู้สอบบัญชี  นางสาวถาวร  สุวรรณประดิษฐ์
      สหกรณ์ 1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
  7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีห้วยหิน จำกัด
  8. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 จำกัด
  9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด
  11. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
  12. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด
  13. สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางคา
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางมาลินี  ชนะนิมิตร
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางน้ำเปรี้ยว