ผู้สอบบัญชี  นางสาวกมลทิพย์  โสภณ
      สหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด
  2. สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ฉะเชิงเทรา จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
  5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำบางปะกง จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด
  7. สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางภัทราภรณ์  ยาใจ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแหน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน
  3. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน