ผู้สอบบัญชี  นางสาวสุภาวดี  เกิดโสภา
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์บริการรถสามล้อฉะเชิงเทรา จำกัด 
  2. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนลาดกระทิง
  2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมบ้านบึงตะเข้

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวจันทร์ทิพย์  วนิชย์ถนอม
      สหกรณ์ 1. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด
  3. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด
  4. ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด
  6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด
  7. สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด
  8. สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด
  9. สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด