ผู้สอบบัญชี  นายสมพร  ใหม่เอี่ยม
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด 
  2. ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางขนาก

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวสุนิสา  อวยพร
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคตะวันออก จำกัด 
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าไข่
  3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหมอนทอง