ผู้สอบบัญชี  นางวาสนา  แผนทำลา
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด 
  2. ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางปะกง จำกัด
  3. สหกรณ์เคหสถานมารดามั่นคง จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด
  7. สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคู้ยายหมี

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางกานดา  บุษบรรณ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด 
  2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด
  3. สหกรณ์บ้านมั่นคงแสมขาว จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด
  6. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด(1) จำกัด
  7. สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต จำกัด
  8. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแปดริ้ว จำกัด
  9. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด
  10. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ