ผู้สอบบัญชี  นางดวงพร  ฤทธิเรือง
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด

 

 

 

 

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวจารุนันท์  ธรรมกีรติ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
  2. สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรประมงบางปะกง
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยาว
  3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางปะกง