รายชื่อผู้สอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา

โทร. 0-3851-2466

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวอุมาพร  เจริญราช
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การสุรา จำกัด
  3. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉะเชิงเทรา จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรคลองเขื่อน จำกัด
  6. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำกัด
  7. สหกรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านเมืองฉะเชิงเทราจำกัด
  8. สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารช่างที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรบางปะกง จำกัด
  11. สหกรณ์การเกษตรสนามชัยเขต จำกัด
  12. สหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด
  13. สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวอำภร  ภิรมย์เรือง
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กองกำกับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองเขื่อน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาดอนเกาะกา

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวถาวร  สุวรรณประดิษฐ์
      สหกรณ์ 1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพุทธโสธร จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตรบางน้ำเปรี้ยว จำกัด
  4. สหกรณ์การเกษตรพนมสารคาม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรท่าตะเกียบ จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยนำศิริอินเตอร์เท็กซ์ จำกัด
  7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีห้วยหิน จำกัด
  8. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง 2 จำกัด
  9. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด
  11. สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด
  12. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด
  13. สหกรณ์มะม่วงบางคล้า จำกัด
  14. สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางคา
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเมืองใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางมาลินี  ชนะนิมิตร
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเชอร์วู้ด เคมิคอล จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางน้ำเปรี้ยว 

 

 

 

 

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวกมลทิพย์  โสภณ
      สหกรณ์ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานไทยตาบูชิอีเล็คทริค จำกัด
  2. สหกรณ์การเกษตรบางคล้า จำกัด
  3. สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ฉะเชิงเทรา จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ลฉะเชิงเทรา จำกัด
  5. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำบางปะกง จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพวายเอสภัณฑ์ จำกัด
  7. สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด
  8. สหกรณ์ออมทรัพย์โยชิโน จำกัด
  9. สหกรณ์ออมทรัพย์เซ็มไทย จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินสนามชัยเขต จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด
  12. สหกรณ์ออมทรัพย์สยามชาร์ป จำกัด
  13. สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจฉะเชิงเทรา จำกัด

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางภัทราภรณ์  ยาใจ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองแหน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาเขาหินซ้อน
  3. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน

  

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวสุภาวดี  เกิดโสภา
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์บริการรถสามล้อฉะเชิงเทรา จำกัด 
  2. สหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนลาดกระทิง
  2. กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมบ้านบึงตะเข้

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวจันทร์ทิพย์  วนิชย์ถนอม
      สหกรณ์ 1. สหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ เอส พี เอส จำกัด
  3. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแปดริ้ว จำกัด
  4. ร้านสหกรณ์ราชภัฏฉะเชิงเทรา จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยโคดามาพลาสติก จำกัด
  6. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด
  7. สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุดพัฒนา จำกัด
  8. สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด
  9. สหกรณ์การเกษตรบ้านนายาวสามัคคี จำกัด
  10. สหกรณ์การเกษตรแปลงยาว จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์ประสานกิจ จำกัด

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นายสมพร  ใหม่เอี่ยม
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินแปลงยาว จำกัด 
  2. ชุมนุมสหกรณ์การปศุสัตว์ภาคตะวันออก จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางขนาก

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวสุนิสา  อวยพร
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคตะวันออก จำกัด 
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำไร่ท่าถ่าน
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าไข่
  3. กลุ่มเกษตรกรทำนาหมอนทอง

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางวาสนา  แผนทำลา
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรราชสาส์น จำกัด 
  2. ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางปะกง จำกัด
  3. สหกรณ์เคหสถานมารดามั่นคง จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์โกลบอลแอนด์ไทยซอน จำกัด
  5. สหกรณ์ออมทรัพย์โตโยต้าโบโชคุเกตเวย์ จำกัด
  6. สหกรณ์ออมทรัพย์โทคิน จำกัด
  7. สหกรณ์โคนมและการเกษตรแปดริ้ จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลคู้ยายหมี

 

 


 

ผู้สอบบัญชี  นางกานดา  บุษบรรณ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด 
  2. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จำกัด
  3. สหกรณ์บ้านมั่นคงแสมขาว จำกัด
  4. สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จำกัด
  5. สหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด
  6. สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบม-สียัด(1) จำกัด
  7. สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต จำกัด
  8. สหกรณ์ผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งแปดริ้ว จำกัด
  9. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด
  10. สหกรณ์บ้านมั่นคงสองคลอง จำกัด
  11. สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารราบที่ 11 จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราท่าตะเกียบ

 

 

 


 

 

 

ผู้สอบบัญชี  นางดวงพร  ฤทธิเรือง
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำพนมสารคาม จำกัด 
  2. สหกรณ์ออมทรัพย์ฟงซันซื่อเฉิง จำกัด

 

 

 

 

 

 


 

 

ผู้สอบบัญชี  นางสาวจารุนันท์  ธรรมกีรติ
      สหกรณ์  
  1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด 
  2. สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด
      กลุ่มเกษตรกร
 
  1. กลุ่มเกษตรกรประมงบางปะกง
  2. กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองยาว
  3. กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำบางปะกง