ข้อมูลการชำระบัญชีในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ชำระบัญชีสหกรณ์ 

นางสาวขวัญตา บุญงาม โทร. 0 3851 1243   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฉะเชิงเทรา จำกัด
    2.  ร้านยูเนี่ยนบางปะกง จำกัด

 

นางสาวศศิวิมล  ธรรมกิรติ โทร. 0 3851 1243 ต่อ 106 Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    3. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำบางปะกง จำกัด

 

นายธนพัฒน์ คำสอน โทร. 0 3851 1243  Email : thanapat_kaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    4.  ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำกัด

 

นายจักรพรรดิ์ ศรีประเสริฐ โทร. 081 377 8171  Email : chakpatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายธรรมศักดิ์ พลอยเพ็ชร์ โทร. 084 362 7385  Email : thammasakThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวกนกวรรณ  ปัญจชัย โทร. 080 298 7992

    5.  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด

 

นายชรินทร์  ไตรรัตน์วัฒนา โทร. 087 137 7213  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวรพีพร  ตันประภาส โทร. 061 479 6198   Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวฉวีวรรณ  อ่องประเสริฐ  โทร. 087 582 7333  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    6.  สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด

 

 นายจักรพรรดิ์ ศรีประเสริฐ โทร. 081 377 8171  Email : chakpatThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    7.  สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด

 

ชำระบัญชีกลุ่มเกษตรกร

นางจินตนา  ฟุ้งเฟื่อง โทร. 089 098 1251  Email : jintana_ktThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    1.  กลุ่มเกษตรกรทำนาบางคา