2.4.png

รายชื่อผู้ชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (ข้อมูล ณ วันที่ 2 พ.ค. 65)     ดาวน์โหลดที่นี่

 

                                ผู้ชำระบัญชี                   สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
     
         

1. ชื่อ -สกุล : นางสาวขวัญตา  บุญงาม

    โทรศัพท์ : 08 6619 9403

    โทรสาร : 0 3881 7377

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรฉะเชิงเทรา จำกัด

 2. ร้านสหกรณ์ยูเนี่ยนบางปะกง จำกัด       

 

 

 

2. ชื่อ -สกุล : นางสาวศศิวิมล  ธรรมกิรติ

    โทรศัพท์ : 08 7990 6262

     โทรสาร : 0 3881 7377

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำบางปะกง จำกัด

 

 

 

 

3. ชื่อ -สกุล : นายธนพัฒน์  คำสอน

    โทรศัพท์ : 08 2258 7175

    โทรสาร : 0 3881 7377

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา จำกัด

 

 

 

 

4. ชื่อ-สกุล : นายสุรัตน์ ธวัชสานนท์

    โทรศัพท์ : 08 3077 2299

    โทรสาร : 0 3881 7377

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์ปลาสลิดและสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด

 

 

 

 

5. ชื่อ -สกุล : นายชรินทร์  ไตรรัตน์วัฒนา

     โทรศัพท์ : 08 7137 7213

     โทรสาร : 0 3881 7377

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานพานาโซนิค จำกัด

 

 

 

 

6. ชื่อ -สกุล : นางสาวฉวีวรรณ  อ่องประเสริฐ

     โทรศัพท์ : 08 7582 7333

     โทรสาร : 0 3881 7377

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์ไทยผลิตผล จำกัด

2. กลุ่มเกษตรกรประมงบางปะกง

 

 

 

7. ชื่อ -สกุล : นายจักรพรรดิ์  ศรีประเสริฐ

    โทรศัพท์ : 08 1377 8171

    โทรสาร : 0 3881 7377

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   ชื่อ -สกุล : นางสาวกนกวรรณ  ปัญจชัย

    โทรศัพท์ : 08 0298 7992

    โทรสาร : 0 3881 7377

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินหนองไม้แก่น จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ชื่อ -สกุล : นายชรินทร์  ไตรรัตน์วัฒนา

      โทรศัพท์ : 08 7137 7213

      โทรสาร : 0 3881 7377

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   ชื่อ -สกุล : นางสาวรพีพร  ตันประภาส

      โทรศัพท์ : 03 881 7377

      โทรสาร : 0 3881 7377

      E-mail : rapeeporn_tanThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    ชื่อ -สกุล : นางสาวฉวีวรรณ  อ่องประเสริฐ

     โทรศัพท์ : 08 7582 7333

     โทรสาร : 0 3881 7377

     E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินเมืองฉะเชิงเทรา จำกัด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ชื่อ -สกุล : นายจักรพรรดิ์  ศรีประเสริฐ

    โทรศัพท์ : 08 1377 8171

    โทรสาร : 0 3881 7377

    E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

1. สหกรณ์ยางพาราสนามชัยเขต จำกัด

2. สหกรณ์ยางพาราแปดริ้ว จำกัด

 

 

 

 

10. ชื่อ -สกุล : นางจินตนา  ฟุ้งเฟื่อง

      โทรศัพท์ : 08 9098 1251

      โทรสาร : 0 3881 7377

      E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 1. กลุ่มเกษตรกรทำนาบางคา

 

 

 

     


  โดย กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์