สารสนเทศสหกรณ์

abu061 ข้อมูลสหกรณ์

      arrow2.5.1 สหกรณ์ในจังหวัด 

      arrow2.5.2ทำเนียบสหกรณ์

      arrow2.5.3 มาตรฐานสหกรณ์

                  - หลักเกณฑ์

                  - ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

                  - สหกรณ์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (รายข้อ)

      arrow2.5.4 ธุรกิจของสหกรณ์

      arrow2.5.5 การมีส่วนร่วมของสมาชิก

      arrow2.5.6 สถานภาพทางการเงิน

                  - ทรัพย์สินหนี้สิน   / ทุนของสหกรณ์

      arrow2.5.7 อุปกรณ์การตลาด (ไม่มี)

      arrow2.5.8 ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์