สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

abu061 ข้อมูลกลุ่มเกษตรกร

      arrow2.6.1  กลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 

      arrow2.6.2 ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร

      arrow2.6.3  มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                  - หลักเกณฑ์

                  - ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

                 - กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน (รายข้อ)

      arrow2.6.4 ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร

      arrow2.6.5 สถานภาพทางการเงิน

                  - ทรัพย์สิน /  หนี้สิน   / ทุน