Logo

 

3 128  กองทุนพัฒนาสหกรณ์  3 128

 Artboard 1 4 64    ที่มาของกองทุน
 Artboard 1 4 64     คู่มือการปฏิบัติงาน

 

 Artboard 1 4 64   ผลการอนุมัติเงินกู้

                  ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ กพส. จำนวน 16 ล้านบาท เบิกจ่าย 5.5 ล้านบาท

           1) สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินบางน้ำเปรี้ยว จำกัด

                  - วัตถุประสงค์ เพื่อจัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 2.5   ล้านบาท

                  - วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม           จำนวน    1  ล้านบาท

           2) สหกรณ์หมู่บ้านป่าไม้แควระบมสียัด (1) จำกัด

                  - วัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกู้ยืม           จำนวน    2    ล้านบาท

หมายเหตุ : ส่งคืนวงเงิน  จำนวน 10.5 ล้านบาท เนื่องจากสหกรณ์เป้าหมายได้รับการสนับสนุนเงินกู้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อยางพาราฯ ในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า