3 128   สหกรณ์ในโครงการพระราชดำริ  3 128

 

โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนา : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วัตถุประสงค์ :

          1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นองค์กร

          2. เผยแพร่หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกรทั่วไป

          3. แนะนำการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์และให้แนะนำส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิกสหกรณ์

 

เป้าหมาย :

          ในพื้นที่โครงการมีการจัดตั้งสหกรณ์และพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

กิจกรรม :

          1. แนะนำส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรวมตัวของเกษตรกรเพื่อจัดตั้งสหกรณ์

          2. ส่งเสริม ช่วยเหลือการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด (ซื้อ-ขาย) ด้านการแปรรูปและดำเนินกิจกรรมอาชีพเสริม

          3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักและวิธีการสหกรณ์ให้แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้เข้าใจ

พื้นที่ดำเนินการ : โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพื้นที่ดำเนินการ ใน อ.พัฒนานิคม จ.ฉะเชิงเทรา (เน้นการอนุรักษ์ดินและน้ำ

กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลัก

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :

                             สหกรณ์ในโครงการ       สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด

                             หน่วยงาน                  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ประวัติ :

สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยความต้องการของเกษตรกรในหมู่บ้านบริวารลุ่มน้ำโจนของศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน ได้รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น เพื่อที่จะใช้ระบบสหกรณ์ช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ ความเป็นอยู่ตลอดจนมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำธุรกิจช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2530 มีสมาชิกแรกตั้ง 47 คน ทุนเรือนหุ้น 4,700 บาท มีแดนดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่บริเวณรอบศูนย์ฯ ทั้งหมด 2 ตำบล คือ ตำบลเกาะขนุนและตำบลเขาหินซ้อน รวม 15 หมู่บ้าน ในระยะแรกตั้งสหกรณ์ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ เพราะเงินทุนมีน้อย ในปี พ.ศ.2532 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน ขอใช้เงินทุนโรงสีข้าวพระราชทาน จำนวน 100,000 บาท ไปเป็นทุนดำเนินงานของสหกรณ์ ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2533 เป็นต้นมา โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมเกษตรกรสมาชิกเลี้ยงสุกรขุน เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดจนการทำไร่ สหกรณ์จะเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้ทั้งหมด ซึ่งจ่ายในรูปของสินเชื่อเพื่อเกษตรกร สิ้นปีเมื่อสมาชิกมีรายได้ก็จะนำเงินมาชำระคืนและทำสัญญากู้ไปลงทุนใหม่ในฤดูกาลต่อไป

ต่อมาในปี พ.ศ.2536 สหกรณ์ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา อีกจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์สามารถขยายการรับสมาชิกและวงเงินสินเชื่อได้เพิ่มมากขึ้น

 

2.9.1  2.9.3  2.9.2

 

 

ข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด ( 31 มีนาคม 2561)

 • จดทะเบียนเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2530
 • ตั้งอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • สมาชิกทั้งหมด 224 คน
 • คณะกรรมการสหกรณ์ จำนวน 11 คน ผู้จัดการ 1 คน
 • ทุนเรือนหุ้น 3,459,410 บาท
 • ทุนสำรอง 1,788,436.12 บาท
 • ทุนสะสมตามข้อบังคับและอื่น ๆ 565,052.00 บาท
 • เงินรับฝาก 2,249,779.87 บาท
 • เงินให้กู้แก่สมาชิก  7,457,900 บาท
 • ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 754,527.70 บาท
 • ธุรกิจรวบรวมข้าว 717,480.70 บาท
 • กำไรสุทธิ  371,311.42 บาท