3 128 ผังเว็บไซต์ (Site Map) 3 128 

 

abu061 หน้าหลัก

abu061 ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร

          arrowวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

          arrowโครงสร้าง อัตรากำลัง อำนาจหน้าที่

          arrowสายตรงถึงสหกรณ์จังหวัด

          arrowทำเนียบบุคลากร

                        arrowarrow สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

                        arrowarrow ฝ่ายบริหารทั่วไป

                        arrowarrow กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

                        arrowarrow กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

                        arrowarrow กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

                        arrowarrow กลุ่มตรวจการสหกรณ์

                        arrowarrow กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 4

          arrowที่ตั้งสำนักงาน

abu061 ข้อมูลกลางของหน่วยงาน

          arrowแผนงาน/โครงการประจำปี

                      arrowarrow ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                      arrowarrow ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

          arrowรายงานผลการดำเนินงาน

          arrowคู่มือประชาชน

          arrowการจัดการองค์ความรู้ KM

abu061 ข้อมูลการส่งเสริม

          arrowรองนายทะเบียนสหกรณ์

          arrowผู้ตรวจการสหกรณ์

          arrowผู้สอบบัญชีสหกรณ์

          arrowผู้ชำระบัญชี

          arrowสารสนเทศสหกรณ์

          arrowสารสนเทศกลุ่มเกษตรกร

          arrowสารสนเทศกลุ่มอาชีพ

          arrowกองทุนพัฒนาสหกรณ์

 abu061 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

          arrowพรบ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542

          arrowระเบียบ คำสั่ง ประกาศและคำแนะนำนายทะเบียนสหกรณ์

          arrowกฎกระทรวงภายใต้ พรบ. สหกรณ์

          arrowระเบียบ คำสั่ง ประกาศของ คพช.

 abu061 ระบบงานและอีเมล์

          arrowอีเมล์หน่วยงาน

          arrowระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sarabun)

          arrowระบบงานบริหารและจัดการโครงการ (E-Project)

          arrowระบบการส่งเสริมสหกรณ์ (CPD CARD)

          arrowระบบโปร์ไฟล์ (Profile)

                      arrowarrow โปรไฟล์สหกรณ์

                      arrowarrow โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร

                      arrowarrow โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ

 abu061 บริการของเรา

          arrowศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

          arrowคลินิกกฎหมายสหกรณ์

          arrowขั้นตอนการจัดตั้งสหกรณ์

          arrowผังเว็บไซต์ 

          arrowแบบฟอร์มดาวน์โหลด

          arrowติดต่อ Webmaster