banner news

DSC 5274 1

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  ร่วมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ (Big Cleaningday) เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 66 พรรษา 

โดยทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และร่วมกันปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัว เพื่อให้บุคลากรสามารถนำไปประกอบอาหารเพื่อลดค่าใช้จ่าย 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)