banner news24    

1

วันพฤหัสบดีที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมแนะนำ/จำหน่าย สินค้าสหกรณ์

อาทิ ผักปลอดสารพิษจากสหกรณ์พืชผักผลไม้เกษตรปลอดภัยสูง จำกัด หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพจากสหกรณ์ยางพาราฉะเชิงเทรา จำกัดและผลไม้แปรรูปจากสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราคลองตะเกรา ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ "จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”ณ โรงเรียนสียัดพัฒนา บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 13 ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการต่างๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>