banner news

14652

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก ซึ่งในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของศูนย์ฯ

การฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการและศิลปะ สาธิตการทำน้ำหมักและปุ๋ยหมัก การจำหน่ายพันธุ์ไม้ อาหาร และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรหมู่บ้านรอบศูนย์ฯ โดย นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายฐากูร ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)