banner news

DSC 9637 11

วันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะข้าราชการ พนักงานราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ที่ทรงริเริ่มให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย โดยจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรพจน์ แววสิงห์งาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยภายในงานได้จัดนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้สหกรณ์ นิทรรศการจากโรงเรียนๆต่าง เช่น โรงเรียนธนาคาร กิจกรรมสอนอาชีพ(สาธิตการทำกระยาสารท, จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของนักเรียน) ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)