banner news24    

timeline 25620611 195830

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ สวนศิริ   สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบให้กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการหนี้และการส่งชำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง ประจำปีงบประมาณ  2562 ให้แก่คณะกรรมการสหกรณ์เคหสถานบ้านใหม่นากุ่ม จำกัด จำนวน 11 ราย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์มีแผนและแนวทางการจัดการหนี้ของสมาชิกสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>