banner news24    

415วันที่ 18 -19 มิถุนายน 2562 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งฯ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์

โดยประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริเป็นแนวการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์อย่างยั่งยืน (บันได 7 ขั้น)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ งานสวนพฤกษศาสตร์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>