abu061  ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง สอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) 

 

                         ดาวโหลดที่นี่

 

                                                      - เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 4/2560 

                                                                  ดาวโหลดที่นี่

 

                                                      - ขอบเขตของงาน TOR การสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

                                                                 ดาวโหลดที่นี่

 

                                                     ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

                                                                 ดาวโหลดที่นี่