ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

 

ดาวน์โหลดที่นี่!!