เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ 1/2564

การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตามประกาศจังหวัด ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลดที่นี่