เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่ 2/2564

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ตามประกาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ลงวันที่ 5 กันยายน 2564

ดาวน์โหลดที่นี่