ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ดาวน์โหลดที่นี่