ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

คลิกที่นี่ดาวน์โหลด