banner news

 19092899 701121303416160 2163742954524436788 o

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางโสฬส วังแก้วหิรัญ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ

29m1

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวิทยากรให้ความรู้ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับภาคตะวันออก ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

0005

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)