banner news24    

0002 1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้เข้าร่วมโครงการ“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (โครงการศูนย์ดำรง-ธรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา) ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ วัดเที่ยงพิมลมุข หมู่ที่ 4 ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

5 7 0011 1

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการผลิต “5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” ปีงบประมาณ 2560 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

6760 0013

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>