banner news24    

16. 0006 1 0

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนธุรกิจของสหกรณ์” ณ ที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

DSC 0128 0 20

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จำกัด

1

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด และกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>