banner news24    

7วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรสหกรณ์  ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

timeline 25630709 134252วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเกษตรผู้นำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) 

           วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับโรงเรียนบ้านทุ่งส่อหงษา ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>