banner news24    

                     วันที่ 1 มิถุนายน 2563 บุคคากรสำสนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมจัดสถานทีท่วางพานพุ่มและผูกป้ายผ้า

P1120279

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยใช้แอพปลิเคชั่น Zoom Cloud Meeting เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา19 (Covid – 19) 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>