banner news24    

S 6905871

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”เสริมสร้างความรู้ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ปี 2560 ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 18-19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด

5447

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 นายอดุลย์  คนมั่น  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จำกัด  โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก  ณ ห้องประชุมตันฑิกุล โรงเรียนวัดดอนทอง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

 19092899 701121303416160 2163742954524436788 o

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด โดยมีนายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา และ นางโสฬส วังแก้วหิรัญ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรพัฒนาเขาหินซ้อน จำกัด พร้อมด้วยบุคลากร ให้การต้อนรับ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>