banner news

timeline 25620211 103644

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายก่อเกียรติ  สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ที่เป็นกรรมการสหกรณ์นักเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ศึกษาดูงาน

DSC 7641

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม  เขตตรวจราชการที่ 8,9  เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการงานในเขตตรวจราชการ 8 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

IMG 0082

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำทีม ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมโครงการวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)