banner news24    

timeline 25630731 135354วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ครั้งที่ 2

timeline 25630728 120345วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  นายก่อเกียรติ สวนศิริ  สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตามกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน” ครั้งที่ 1 

timeline 25630724 184321
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ติดตามงานกลุ่มเกษตรกรตามโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกลุ่มเกษตรกรทำนาท่าไข่ กลุ่มเกษตรกรทำนาคลองเขื่อน กลุ่มเกษตรกรทำนาท่าถ่าน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>