banner news

DSC 6750

วันที่ 6 กันยายน 2561 นายธำรง ไก่ฟ้า ผู้ตรวจราชการกรมฯ เขต 3,9 เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือน โดยมี นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้

DSC 6713

วันที่ 2 กันยายน 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์” ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและนำเสนอแผนการแนะนำส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 0004วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561  นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมแจกจ่ายพันธุ์ปลาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)