banner news

DSC 6152

วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 3 และ 9 ร่วมประชุมการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรและแก้ไขปัญหาด้านเกษตร ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 o9f0d6226759134730043495c3e2fed50 4620693218501908233 0005วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม2561 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

DSC 5864

วันที่ 12 สิงหาคม 2561 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์

           abu061 443273111

           abu061 ประกาศจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

           abu061 ปณิธานความดี  

           abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง) 

           abu061 คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ที่ 3111/2561 ลว.8 ต.ค. 61 

            abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

           abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

           abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)