banner news24    

DSC 7526

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ จัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์” โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 แห่ง

1

วันพฤหัสบดีที่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ พร้อมแนะนำ/จำหน่าย สินค้าสหกรณ์

 0008วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน2561 เวลา 08.30 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทราได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1497440789 icon 75 document star  ข่าวประชาสัมพันธ์     <อ่านทั้งหมด>

 abu061     443273111

 

      หัวข้ออื่นๆ     

abu061 ปณิธานความดี  

abu061 การให้บริการคู่มือสำหรับประชาชน (ปรับปรุง)

abu061 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2560

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (ยกกระดาษ A4)

abu061 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ รมว.กษ. (เพื่อยกกระดาษ A4)

abu061 แผนปฏิบัติการกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 ปี พ.ศ.(2560-2564)

abu061 แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี พ.ศ. (2560-2579)

 

 <อ่านทั้งหมด>